Yttrande över betänkande om skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier (SOU 2015:30)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Betänkandet innehåller förslag till två punktskatter i form av ny lag respektive förordning om skatt på viss elektronik samt ny lag respektive förordning om skatt på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid. I utredningen föreslås även en utökad marknadskontroll av elektronik, byggvaror, leksaker och andra konsumentvaror för att minska förekomsten av förbjudna flamskyddsmedel, ftalater eller andra förbjudna ämnen i människors hemmiljö.

Skatten på viss elektronik avser vitvaror, datorer, dataskärmar och läsplattor, dammsugare, mobiltelefoner, trådlösa telefoner, routrar och trådlösa nätverk, CD-spelare, DVD-spelare, radio- respektive TV-apparater samt spelkonsoler.

Punktskatterna bygger på principen att samtliga varor inom avgränsade varugrupper blir skattepliktiga och att den skattskyldige ges möjlighet till skatteavdrag om denne kan visa att vissa listade farliga ämnen inte förekommer i varan. Enligt förslaget ska beskattningen tas ut per kilo vara. Skattskyldigheten inträder redan vid tillverkning, införsel och import. Förslaget är utformat så att beskattning under vissa förutsättningar kan skjutas upp genom exempelvis system med godkända lagerhållare. Försäljning från utländska säljare till svenska konsumenter ska, enligt förslaget, inte beskattas.

Den föreslagna punktskattelagstiftningen kompletteras med en ökad marknadskontroll av förbjudna ämnen i elektronik, leksaker och andra konsumentvaror.

Förutom förslag till ny lag och förordning för respektive punktskatt, förslås även följdändringar i tre olika lagar och två förordningar

 

Taggar:

konsumentvaror