Yttrande över betänkandena En ny radio- och TV-lag (SOU 2008:116) och Kommersiell radio- nya sändningsmöjligheter (SOU 2008:96) samt Radio och TV- verkets rapport Vidaresändningsplikt i kabelnät

Enligt Regelrådets bedömning innebär bl.a. förslagen om anbudsförfaranden för radiotillstånd i SOU 2008:96 och kraven på tillstånd för sökbar text-TV i SOU 2008:116 att företagens administrativa kostnader ökar. Den konsekvensutredning som upprättats i SOU 2008:96 berör dock inte närmare hur förslagen påverkar sådana kostnader. Detta gäller även den konsekvensutredning som upprättats i SOU 2008:116 som fokuserar på möjligheterna till ökade annonsintäkter snarare än att utreda förslagens påverkan på företagens administrativa kostnader. I avsaknad av en tydlig redogörelse över förslagens ekonomiska effekter samt förekommande alternativa lösningar kan inte Regelrådet bedöma om de från administrativ synpunkt bästa lösningarna valts. Mot denna bakgrund avstyrker Regelrådet förslagen.