Yttrande över betänkandet Bostadstaxering – avveckling eller förenkling (SOU 2012:52) (såvitt avser förslaget om förenkling av fastighetstaxeringen)

I betänkandet, avseende förslaget om förenkling av fastighetstaxeringen, föreslås ett antal förenklingar i regelverket för fastighetstaxering. Förenklingarna berör värderingsmodellerna för småhusenheter, bostäder i hyreshus och ägarlägenheter. Dessutom föreslås ett antal förenklingar rörande organisation, förfarande och förberedelsearbetet för fastighetstaxering.

Bl.a. föreslås ett förfarande med tyst godkännande av förtryckta uppgifter i förslag till fastighetstaxering, liksom skyldighet att ändra och komplettera felaktiga uppgifter. Justeringar införs när det gäller bl.a. undertecknande, behörig ställföreträdare, deklarationsombud och teknikneutralitet. Deklarationstidpunkten flyttas från den 1 november året före det år då fastighetstaxeringen sker till den 15 februari samma kalenderår som taxeringen avser. Storleksgränsen för bebyggd tomtmark utökas till fem hektar och definitionen av ekonomibyggnad ändras. Vårdbyggnader för åldringsvård ska definieras på så sätt att de omfattar de särskilda boendeformerna för äldre människor som anges i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453). Gränsbeloppet för när byggnadsvärde ska fastställas och ny taxering ska genomföras, justeras till en uppdaterad nivå. Värdefaktorn ålder, såvitt gäller småhus, ska i fortsättningen endast beaktas i förhållande till byggnadens nybyggnadsår. Förenklingar görs av värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden. Möjlighet att jämka antalet standardpoäng tas bort. Värdefaktorn hyra för bostäder i hyreshus ska grundas på den genomsnittliga bruksvärdeshyran. Definitionen av tomtmark ändras på så sätt att tomtanläggningar inte beaktas när riktvärdet bestäms.