Yttrande över betänkandet Cirkulär migration och utveckling – förslag och framåtblick (SOU 2011:28)

Remissen innehåller Kommittén för cirkulär migration och utvecklings slutbetänkande Cirkulär migration och utveckling – förslag och framåtblick (SOU 2011:28). Kommittén har tidigare genom delbetänkandet (SOU 2010:40) kartlagt cirkulära rörelsemönster och diskuterat migrationens utvecklingspotential vilket utgör grund för kommitténs nu aktuella förslag. Förslagen syftar till att underlätta cirkulär migration och arbetskraftsinvandring och ändringar föreslås i utlänningslagen (2005:716), i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap och i utlänningsförordningen (2006:97). Med cirkulär migration avser kommittén alla migrationsrörelser som innefattar en rörelse till ett land och sedan åter till ursprungslandet. Beträffande arbetskraftsinvandring föreslås bl.a. att tidsbegränsade arbetstillstånd ska kunna ges under en sammanlagd längre tid än fyra år om det finns särskilda skäl, att den sammanlagda kvalificeringstiden om fyra år med tidsbegränsat uppehållstillstånd ska vara uppfylld inom åtta år i stället för inom fem år för att få ett permanent uppehållstillstånd. För att underlätta för personer som fått avslag på sin asylansökan att i stället söka uppehållstillstånd på grund av arbete genom s.k. spårbyte föreslås att kravet på minst sex månaders anställning för att kvalificera sig som arbetskraftsinvandrare ändras till tre månader samt att kraven för spårbyte ska kunna uppfyllas genom två anställningar. Dessutom föreslås att familjemedlemmar, som inte själva varit asylsökande, ska kunna få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som gjort ett spårbyte.