Yttrande över betänkandet Dammsäkerhet. Tydliga regler och effektiv tillsyn (SOU 2012:46)

Betänkandet innehåller en översyn av de statliga insatserna för dammsäkerhet. I betänkandet föreslås bl.a. att det införs ett obligatoriskt klassificeringssystem för dammanläggningar, krav på upprättande av säkerhetsledningssystem, en utökad dammsäkerhetstillsyn samt årlig rapportering till tillsynsmyndigheten om dammens egenskaper. Förslaget innebär ändringar i miljöbalken, förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät, förordningen (2011:13) om miljötillsynsförordning samt i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Vidare föreslås en ny dammsäkerhetsförordning.

Klassificeringssystemet och säkerhetsledningssystemet uppskattas omfatta ca 510 dammanläggningar som ägs av ca 70 företag.