Yttrande över betänkandet Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning (SOU 2011:8)

Betänkandet innehåller ett förslag till en framtida utformning av gymnasiesärskolan. I betänkandet föreslås bl.a. ändringar i skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039) och i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda. Syftet med förslaget är främst att gymnasiesärskolan ska anpassas till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt motsvara den utbildning som ges i gymnasieskolan. Gymnasiesärskolan föreslås bl.a. bestå av nio olika nationella program och ett träningsprogram för elever som inte kan följa undervisningen på de nationella programmen.