Yttrande över betänkandet Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn (SOU 2020:60)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), lagen (2011:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter samt radio- och tv-lagen (2010:696).

I sak föreslår utredningen:

  • att de subjektiva rekvisiten uppsåt och grov oaktsamhet bibehålls och kompletteras med en föreskrift om vad som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om företrädaren varit grovt oaktsam, vilket bedöms öka förutsebarheten,
  • att möjligheten till befrielse från betalningsskyldighet ska knytas till en bedömning av om betalningsskyldigheten är oskälig, vilket antas skapa ett ökat utrymme för nyansering och individuell hänsyn, och
  • att en företrädare efter ansökan ska, om inte särskilda skäl talar emot det, beviljas ett rådrum på två månader då företrädaren inte riskerar personligt betalningsansvar. Förslaget syftar till att undanröja risken för att en livskraftig verksamhet, som drabbats av akuta ekonomiska svårigheter, avvecklas på grund av risken för en företrädare att bli personligen ansvarig för den juridiska personens skatteskulder.