Yttrande över betänkandet En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget innebär i korthet följande:

 •  Alla arbetsgivare, oavsett storlek, får möjlighet att göra undantag från turordningsreglerna vid uppsägning och undantagen utökas från två till fem arbetstagare.
 •  Möjligheten för en arbetstagarorganisation att inom avtalsområdet begära sammanläggning av flera driftsenheter tas bort.
 •  Arbetstagaren ska, för att ha rätt att omplaceras med stöd av turordningsbestämmelserna, ha kvalifikationer för det fortsatta arbetet utan upplärning och utbildning.
 • En skyldighet för arbetsgivare att i skälig utsträckning erbjuda arbetstagare med minst sex månaders anställningstid oavsett anställningsform (tillsvidareanställning eller tidsbegränsad) kompetensutveckling.
 • Arbetsgivare som inte har uppfyllt sitt ansvar för kompetensutveckling blir skadeståndsskyldig. Skadeståndet ska motsvara två eller tre månaders lön beroende på anställningstid. En rättslig prövning kan ske först när arbetstagaren har sagts upp på grund av arbetsbrist.
 • Arbetsgivare ska vara skyldig att på begäran av en arbetstagare lämna skriftlig information om den kompetensutveckling arbetstagaren har fått inom ramen för kompetensutvecklingsansvaret.
 • Anställningen ska som huvudregel inte längre bestå under tvistetiden i fall där en arbetstagare har yrkat på ogiltigförklaring av en uppsägning.
 • Om arbetsgivaren vid tidpunkten för uppsägningen eller avskedandet hade högst 15 arbetstagare ska en ogiltigförklaring enligt anställningsskyddslagen inte kunna ske.
 • Bedömer en domstol att det inte har funnits saklig eller laga grund för uppsägningen ska det ekonomiska skadeståndet alltid motsvara minst åtta månadslöner.
 • Arbetstagare med allmän visstidsanställning föreslås kvalificera sig för en företrädesrätt till återanställning när anställningen har pågått i mer än nio månader under en treårsperiod. Denne ska dessutom ha företrädesrätt till lediga tillsvidareanställningar och provanställningar under pågående allmän visstidsanställning.
 • Regleringen föreslås huvudsakligen vara semidispositiv, d.v.s. det vill säga det ska vara möjligt att avvika från regleringen genom kollektivavtal.

Förslagen innebär ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd och följdändringar i andra lagar. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.