Yttrande över betänkandet En ny lag om ordnings-vakter m.m. (SOU 2021:38)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Betänkandet omfattar förslag till lag respektive förordning om ordningsvakter samt ändringar i följande rättsakter: lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m., lagen (1974:191) om bevakningsföretag, lagen (1976:51) om omhändertagande av berusade personer m.m., polislagen (1984:387), ordningslagen (1993:1617), alkohollagen (2010:1622) Det föreslås även ändringar i förordningen (2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa befattningshavare samt i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag.

Enligt förslaget ska ordningsvakter få användas för att medverka till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt främja trygghet. Med att upprätthålla den allmänna ordningen inbegrips hela den egentliga polisverksamheten, det vill säga både brottsbekämpande, brottsförebyggande och trygghetsfrämjande uppgifter. Ordningsvakter får användas endast om det finns ett beslut om tillstånd att använda ordningsvakter eller om det följer av lag eller annan författning. Ett beslut om tillstånd ska avse en viss plats, ett visst område eller en viss verksamhet. Beslutet får förenas med villkor och ska meddelas för viss tid. Ett beslut om tillstånd får återkallas.

Enligt förslaget ska tillstånd inte behövas för användning av ordningsvakter vid allmänna sammankomster som avses i 2 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617), offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen eller lokaler eller utrymmen där alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat serveras till allmänheten med tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622), om villkor om sådan användning redan föreskrivits med anledning av ett beslut som har meddelats enligt angivna lagar. Tillstånd krävs inte heller för Polismyndighetens användning av ordningsvakter i myndighetens egen verksamhet.

En ordningsvakt ska även fortsättningsvis stå under Polismyndighetens ledning och kontroll. Ordningsvakter ska vara skyldiga att rapportera till Polismyndigheten. Ingripanden ska dokumenteras.

Regler för vem som får förordnas till ordningsvakt föreslås avseende ålder, utbildning och laglydnad och lämplighet. Polismyndigheten ska fortsatt vara den som beslutar om förordnandet som ordningsvakt. Ett förordnande som ordningsvakt ska meddelas för viss tid. I förordning bör anges att ett förordnande som ordningsvakt får meddelas för högst fem år. Regler om polisens behandling av personuppgifter och inhämtning av uppgifter för lämplighetsprövning föreslås. Ett förordnande ska få återkallas om ordningsvakten inte längre uppfyller villkoren, åsidosätter sina skyldigheter med mera. Ordningsvakter ska kunna stängas av enligt nuvarande regler.

Ordningsvaktsutbildningen ska förstärkas. Det bör anges i ordningsvaktsförordningen att en ordningsvakts grundutbildning ska uppgå till minst 160 timmars undervisning. Polismyndigheten ska även fortsättningsvis ha möjlighet att erbjuda fortbildning och påbyggnadsutbildningar.

Polismyndigheten får möjlighet att överlämna till ordningsvakt att omhänderta personer och transportera den omhändertagne till en plats som Polismyndigheten anger.

Förslaget avser vidare regler om identitetskontroll, liksom regler om vad som gäller vi förstörande av egendom. Regler om tystnadsplikt införs, liksom regler om Polismyndighetens skyldighet att föra viss statistik.

En ordningsvakts ingripande utgör myndighetsutövning om det sker med stöd av 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken, 27 kap. 4 § rättegångsbalken eller 35 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela ytterligare föreskrifter om tillstånd att använda ordningsvakter, förordnande av ordningsvakter, rapporteringsskyldighet, ordningsvakters utbildning och utrustning, samt avgifter för utbildning och ärendehandläggning. För den som genomgått väktar- eller skyddsvaktsutbildning får Polismyndigheten föreskriva en kortare utbildningstid än vad som anges i 14 §.

Polismyndighetens beslut enligt denna lag bör även fortsättningsvis få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten

Kravet på registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen vid prövning av anställda i bevakningsföretag (medborgerlig pålitlighet) ska tas bort. Länsstyrelsen ska ges möjlighet att inför godkännandeprövningen begära ett yttrande hos Polismyndigheten rörande sökanden. Tidsfristen för godkännandeprövningen i förordningen om bevakningsföretag ska tas bort och ersättas med ett krav på att prövningen ska göras skyndsamt. Auktoriserade bevakningsföretag ska inte ges möjlighet att anställa personer i avvaktan på länsstyrelsens beslut om godkännande. Länsstyrelserna ska ges ett tydligare ansvar för tillsyn och kontroll av anställda vid auktoriserade bevakningsföretag. Bevakningsföretagen ska ha ett ansvar för att säkerställa personalens lämplighet utöver de kontroller som länsstyrelsen genomför.

Det bakomliggande förslaget

Förslag