Yttrande över betänkandet Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering (SOU 2010:60)

Diskrimineringslagen (2008:567) innehåller i dag inte något heltäckande förbud mot åldersdiskriminering. Vid lagens tillkomst konstaterade regeringen att det krävdes en fördjupad utredning om huruvida ett sådant förbud borde gälla på andra områden än de som omfattades av arbetslivsdirektivet. Med anledning av detta föreslås i det remitterade betänkandet att ett stärkt skydd mot åldersdiskriminering införs i diskrimineringslagen på områdena för varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd samt offentlig anställning. Förslaget innehåller, såvitt Regelrådet kan bedöma, inte några direkta informationskrav som kan ge upphov till administrativa kostnader för företag. Däremot synes ett genomförande av förslaget leda till att berörda företag blir tvungna att dokumentera att anledningen till att en tjänst inte tillhandahållits inte inneburit åldersdiskriminering utan berott på andra faktorer. Denna problematik har inte diskuterats i konsekvensutredningen och Regelrådet kan därför inte bedöma om den från administrativ synpunkt lämpligaste lösningen valts. Regelrådet avstyrker mot den bakgrunden förslaget.