Yttrande över betänkandet Folkhälsa – Djurhälsa, Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring (SOU 2010:106)

Det remitterade betänkandet innehåller ett förslag till en djursmittslag och en djursmittsförordning. Därtill föreslås följdändringar i ett stort antal författningar i vilka finns regler om smittsamma djursjukdomar. Förslagen syftar bl.a. till att modernisera, förtydliga och förenkla gällande lagstiftning samt bättre skydda människors hälsa, djurskyddet, miljön, berörda näringar och samhället i övrigt. Den huvudsakliga nyheten avser ansvarsfördelningen mellan staten och näringen. Verksamhetsutövarna föreslås ha det primära ansvaret för att begränsa och hantera de risker som produktionen innebär för de egna djuren, andras djur eller för människor. Staten föreslås däremot ha det övergripande ansvaret för att målsättningarna med smittskyddspolitiken efterlevs och ansvarar för att förhindra spridningen och begränsa följderna av s.k. allmänfarliga djursmittor. Verksamhetsutövarna föreslås få viss ersättning för kostnader som uppstår till följd av statens bekämpning av sådana djursmittor.