Yttrande över betänkandet Förvaltare av alternativa investeringsfonder (SOU 2012:67)

Remissen innehåller förslag till en ny lag med följdändringar i befintliga lagar som avser en implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet) samt om ändringar av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010. Förslaget innebär att ett gemensamt regelverk införs som berör förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-fonder). Med en AIF-fond avses ett företag som bland annat har bildats för kollektiva investeringar och som tar emot kapital från ett antal investerare för att investera det i en fastställd investeringsstrategi till förmån för dessa investerare. Med förvaltare av en AIF-fond avses en juridisk person, vars verksamhet består i förvaltning av en eller flera AIF-fonder. I betänkandet föreslås bland annat att förvaltning av AIF-fonder i vissa fall blir förenat med tillståndsplikt, medan övriga AIF-förvaltare blir föremål för registrering hos Finansinspektionen. Förslaget innebär vittgående regler om registrering av AIF-fonder och om tillståndsförfarande för AIF-förvaltare samt verksamhetsregler om hur sådan verksamhet ska bedrivas. Av förslaget följer även krav på startkapital och kapitalbas i de förvaltande företagen. Vidare föreslås regler om förvaringsinstitut och regler om gränsöverskridande verksamheter såväl inom som utanför Europeiska unionen. Slutligen föreslås krav på upprättande av informationsbroschyrer, faktablad och årsberättelser för varje fond jämte krav på förvaltarna att medverka till tillsyn och myndighetssamarbete.

Vid utgången av 2011 hade 81 fondbolag beviljats tillstånd för att bedriva fondverksamhet i Sverige. Vid denna tidpunkt bedrev även 50 utländska förvaltningsbolag fondverksamhet i Sverige. Storleken på fondbolagen varierar från att förvalta någon enstaka fond till över 100 fonder eller fler. De största aktörerna är storbankernas fondbolag men även kreditinstitut och värdepappersbolag har beviljats tillstånd för att bedriva fondverksamhet.