Yttrande över betänkandet Frågor om följerätt och museernas kopiering (SOU 2014:36)

Förslaget innebär en skärpt redovisningsskyldighet för samtliga företag som är yrkesmässigt verksamma på konstmarknaden som säljare, köpare eller förmedlare. Senast den 1 april varje år ska företagen redovisa de ersättningsgrundande försäljningar som gjorts under föregående kalenderår. I de fall en sådan försäljning inte ägt rum ska detta anges i redovisningen. Redovisningsskyldigheten sträcker sig, enligt förslaget, tre år tillbaka i tiden.

Förslaget omfattar vidare ett förtydligande gällande rätten att granska verifikationer och andra underlag för redovisningen vid misstanke om att uppgifter döljs i redovisningen.

Dessutom föreslås en höjning av den nedre beloppsgränsen för rätt till följerättsersättning. Rätt till ersättning ska endast finnas om försäljningspriset exklusive mervärdesskatt överstiger en tiondel av ett prisbasbelopp. För år 2014 motsvarar detta 4 400 kronor. Dagens beloppsgräns är 2 200 kronor.

I övrigt handlar förslaget om ändringar i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, vars delar inte berör företagens villkor.

Reglerna träder ikraft den 1 juli 2015.