Yttrande över betänkandet Framtida regelverk och ansvarsförhållanden på naturgasmarknaden i Sverige (SOU 2011:46)

Betänkandet innehåller regler om anpassning av det svenska regelverket till förordning (EU) nr 994/2010 (gasförsörjningsförordningen) och omfattar förslag rörande systemansvar och gasförsörjningstrygghet. I betänkandet föreslås bl.a. en ny lag om trygg naturgasförsörjning och en till denna hörande förordning samt ändringar i naturgaslagen (2005:403) och i naturgasförordningen (2006:1043). Svenska kraftnäts verksamhet som systembalansansvarig för gas ska enligt betänkandet föras över till Swedegas AB. Nuvarande myndighetsuppgifter hos Svenska kraftnät föreslås överföras till Energimarknadsinspektionen respektive Statens energimyndighet. Energimarknadsinspektionen ska ansvara för tillsynsverksamheten medan Statens energimyndighet ska säkerställa en trygg försörjning av gas i krissituationer. Statens energimyndighet ska ha möjlighet att delegera operativa uppgifter till den systembalansansvarige aktören. Genom att en systemansvarig myndighet ersätts av en systembalansansvarig aktör kan ansvaret utövas av vilken aktör som helst så länge regeringen anser denne lämplig. Syftet med de föreslagna förändringarna är att skapa ett mer flexibelt regelverk och att tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen på gasmarknaden.