Yttrande över betänkandet Friskolorna i samhället (SOU 2013:56)

Till grund för förslagen ligger en sexpartiuppgörelse som förhandlades fram inom ramen för Friskolekommittén och som presenterades den 23 maj 2013. Sverige har en modell på skolområdet som innebär att fristående skolor kan gå med vinst och det är kommitténs uppfattning att den möjligheten ska finnas kvar. Dock finns det anledning att göra förändringar i regelverket, så att det blir tydligt att möjligheten till vinst alltid är förenat med ett krav på god kvalitet. De nya bestämmelser som föreslås har samtliga kvaliteten i fokus. Remissen innehåller förslag som rör

  1. prövning av huvudmännens lämplighet vad gäller vandel och ekonomisk skötsamhet
  2. samråd med kommunen före friskoleetablering eller start av en ny inriktning
  3. öppenhet, insyn och offentlighet
  4. skärpta sanktioner vid allvarliga brister
  5. frågan om lärarresurser
  6. snabbspår för brådskande ärenden m.m.

Taggar:

Friskolor