Yttrande över betänkandet Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling

I remissen föreslås ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LUV) samt i upphandlingsförordningen (2011:1040). Syftet med förslaget är effektivisering och underlätta för den offentliga sektorn att göra goda affärer.

I remissen föreslås att all annonsering och efterannonsering enligt LOU och LUF ska ske i allmänt tillgängliga och godkända elektroniska databaser (annonsdatabas). Privata aktörer föreslås behöva ansöka om ett godkännande för att få förmedla annonser i annonsdatabas. För ett godkännande föreslås att vissa kriterier måste vara uppfyllda som bl.a. använda fastställd teknisk standard och att tillhandahålla statistik. Vidare föreslås obligatoriska uppgifter som vissa annonser och efterannonser ska innehålla. I LUV föreslås att den upphandlande myndigheten ska lämna uppgifter på de leverantörer som anslutits till eller utträtt ur ett valfrihetssystem.