Yttrande över betänkandet I den äldres tjänst Äldreassistent – ett framtidsyrke (SOU 2008:126)

Av 15 a § kommittéförordningen (1998:1474) följer att förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser ska anges om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler. Konsekvenserna ska anges på ett sätt som motsvarar de krav på konsekvensutredningar som finns i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. De föreslagna reglerna kommer enligt Regelrådets uppfattning att i hög grad leda till konsekvenser för företag. Av betänkandet kan utläsas att omkring 21 000 vårdbiträden, undersköterskor och hemvårdare är anställda av privata entreprenörer som bedriver äldrevård. Även om kommunerna kommer att ansvara för kompetensgodkännande och utbildningsinsatser delvis kommer att bekostas av statliga medel, medför förslaget enligt Regelrådets uppfattning ökade administrativa och andra kostnader för företag. Det kan exempelvis bli fråga om ökade kostnader för personalplanering, vikarier och trainees samt för administration i samband med utbildning och ansökningar om kompetensgodkännande. Storleken av de ökade kostnaderna har inte beskrivits i tillräcklig omfattning. Regelrådet kan därför inte tillstyrka förslagen.