Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Betänkandet innehåller förslag på ändringar i skollagen (2010:800), socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt i socialförsäkringsbalken. Ändringarna innebär att striktare krav ställs på privata aktörer i välfärden än vad som gäller idag. Bland annat föreslås att tillstånd ska krävas av privata utförare, kommunala stiftelser och kommunalt ägda eller bildande associationer för att dessa ska få bedriva verksamhet med hemtjänst. Tillstånd ska även krävas för utförare av sådan verksamhet som kommunen genom avtal har överlämnat till denne att utföra, s.k. entreprenadverksamhet. Vidare föreslås det att för att godkännas som huvudman inom skolväsendet för barn och unga eller som utövare av tillståndspliktig verksamhet inom socialtjänsten ska det krävas att den sökande har tillräcklig insikt och erfarenhet samt i övrigt bedöms lämplig för att bedriva verksamheten. För sökande som är juridisk person ska bedömningen omfatta en viss angiven personkrets som främst utgörs av sökandens ägare och ledning. Det ska också krävas att sökande ska ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten långsiktigt. Det föreslås att godkända huvudmän ska anmäla förändringar i den personkrets som ska omfattas av tillståndsprövningen. Likaså ska sådana ekonomiska förändringar som påverkar verksamhetens långsiktighet anmälas. Ett bemyndigande föreslås för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om villkor för godkännande respektive tillstånd. Vidare föreslås också bemyndiganden för Skolinspektionen, kommunerna och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att få ta ut avgift vid en ansökan om godkännande eller tillstånd samt för den prövning som sker i samband med anmälningar om förändringar i personkretsen.