Yttrande över betänkandet Lösöre och registerpant (SOU 2015:18)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget innefattar förslag till två nya lagar. Lagen om rätt till köpt lösöre, som bygger på avtalsprincipen istället för som idag traditionsprincipen, respektive lagen om panträtt i lösöre genom registrering. Lagen om rätt till köpt lösöre innehåller bestämmelser om rätt till köpt lösöre i förhållande till säljarens borgenärer. Vid köp av ett bestämt lösöre uppkommer det sakrättsliga skyddet i och med avtalet. Om köpet avser lösöre som inte är bestämt, uppkommer skyddet när ett visst lösöre har märkts, avskilts eller på annat sätt bestämts för köparens räkning. Det kommer därmed varken krävas registrering enligt lösöreköplagen eller besittningsövergång. En individualisering som ger sakrättsligt skydd ska kunna återvinnas om åtgärden gjorts i förtid eller på ett sätt som avsevärt har försämrat gäldenärens ekonomiska ställning.

Lagen om panträtt i lösöre genom registrering, möjliggör att en upplåtelse av panträtt i ett lösöre som lämnas kvar hos pantsättaren registreras. Registreringen ersätter besittningsövergång och ger borgenären förmånsrätt vid utmätning och konkurs. Registreringen ska enbart kunna ske om sökanden är näringsidkare. Rättsverkan inträder när registreringen har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och tre veckor därefter har förflutit. Rättsverkan inträder dock inte om konkurs följer på en ansökan som har gjorts före tidsfristens utgång. En registrerad panträtt ska även kunna avregistreras.

De nya lagarna om rätt till köpt lösöre samt panträtt i lösöre genom registrering upphäver lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören som köparen låter i säljarens vård kvarbliva, lagen (1944:302) om köpares rätt till märkt virke och lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott. Följdändringar i lagstiftningen sker även i samband med de nya lagarnas ikraftträdande när det gäller konkurslagen (1987:672), konsumentköpslagen (1990:932) samt i förordningen om Post- och Inrikes Tidningar (2006:1226).