Yttrande över betänkandet Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet (SOU 2009:97)

Betänkandet är slutbetänkandet från Styrmedelsutredningen som tidigare avgett delbetänkandet En ny modell för arbetsmiljötillsyn (SOU 2009:40). De föreslagna reglerna innebär bl.a. att tillsynsmyndigheten ska företa tillsynsbesök med bestämda tidsintervall vid samtliga arbetsställen med undantag för sådana som är arbetsmiljöcertifierade. Vidare föreslås att företag ska uteslutas från upphandling om de inte uppfyller kraven i arbetsmiljölagen (1977:160) och vad som föreskrivs med stöd av den lagen om skyldighet att undersöka riskerna i verksamheten. Syftet med de föreslagna reglerna är att lyfta fram och förstärka drivkrafterna för arbetsmiljö som konkurrensmedel.