Yttrande över betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I betänkandet föreslås ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), lagen (1991:1407) om sjuklön, lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, socialförsäkringsbalken (2010:110) samt i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.

Remissen innehåller förslag som innebär att landstinget, om patienten medger det, ska samverka med arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen när det är nödvändigt för att en patient så snart som möjligt ska kunna återgå i arbete eller för att undvika en sjukskrivning. Vidare föreslås att landstinget ska göra en rehabiliteringsplan för återgång i arbete när en patient är i behov av samordnade insatser inom hälso- och sjukvården för att så snart som möjligt kunna återgå i arbete. Upphävande föreslås av arbetsgivares skyldighet att lämna upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att den försäkrades behov av rehabilitering snarast ska kunna klarläggas och även i övrigt medverka till det.

I remissen föreslås också upphävande av en karensdag för sjuklön och att det istället införs ett avdrag som motsvarar 20 procent av den sjuklön som belöper på summan av de anställningsförmåner som arbetstagaren genomsnittligen beräknas få under en vecka.

Vidare föreslås förändringar av möjlig grund för ersättning från socialförsäkringen för egenföretagare och för företagare med aktiebolag vid uppstartsskede. För egenföretagare föreslås att möjligheten att få arbetslöshersersättningen baserad på tidigare anställningsinkomster förlängs från 24 till 36 månader i arbetslöshetsförsäkringen. Motsvarande förlängning från 24 till 36 månader föreslås för egenföretagare att få sjukpenninggrundande inkomst som minst motsvarar skälig avlöning från liknande arbete (jämförelseinkomst). För företagare som bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform föreslås en möjlighet att få ersättning från socialförsäkringen beräknad på tidigare anställningsinkomster under ett uppstartsskede om 36 månader.

Därutöver föreslås att en person med deltidsarbete kan få arbetslöshetsersättning under sammanlagt längst 60 veckor för varje ersättningsperiod istället för nuvarande 75 ersättningsdagar.

 

 

Taggar:

sjukvårdslagen