Yttrande över betänkandet Nystartszoner (SOU 2012:50)

I betänkandet föreslås att ett system med nystartszoner införs på så sätt att småföretag i nystartszoner erbjuds lättnad avseende sociala avgifter. Lättnaden ska vara fullständig under fem år varefter halv lättnad ges för ytterligare två år. Det huvudsakliga syftet med förslaget om nystartszoner är att öka sysselsättningen och nyföretagandet i de aktuella zonerna.

Enligt utredningens förslag kommer en nystartszon att utgöras av ett eller flera s.k. SAMS-områden som tillsammans har 4 000 invånare eller fler och där följande gäller för den del av befolkningen som är 20-64 år:

–         Andelen sysselsatta understiger 44,5 procent.

–         Andelen som erhåller långvarigt försörjningsstöd överstiger 6,8 procent.

–         Andelen utan gymnasieexamen eller motsvarande överstiger 31,3 procent.

Utifrån dessa kriterier föreslås Tillväxtverket vart femte år besluta om vilka områden som utgör nystartzoner.

De företag som enligt förslaget bör omfattas är de som enligt EU-kommissionens definition är micro eller små företag vilket innebär företag med upp till 49 anställda. Större företag undantas alltså liksom företag med verksamhet inom jordbruk, fiskeri och vattenbruk. För att erhålla lättnaden ska företagen vidare uppfylla två krav. För det första ska företaget bedriva verksamhet vid ett fast driftställe eller motsvarande i en nystartszon (verksamhetskravet). För det andra ska minst en fjärdedel av den arbetade tiden i företaget utföras av personal som är bosatt (folkbokförd) på en adress i en nystartszon (boendekravet). Befintliga företag, företag som flyttar in i en nystartszon och nybildade företag föreslås omfattas på lika villkor. Förslaget omfattar även enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag.

Taggar:

Nystartszoner