Yttrande över betänkandet Olovlig tobaksförsäljning (SOU 2009:23)

I betänkandet föreslås skärpta krav på anmälan om tobaksförsäljning, bl.a. ska näringsidkaren ge in egenkontrollprogram och andra uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Utredningen föreslår även att en 18-årsgräns införs vid försäljning av tobaksvaror. Dessa förslag kan enligt Regelrådets uppfattning i olika hänseenden leda till ökade administrativa kostnader för företag. Betänkandet innehåller dock inte någon närmare beräkning av dessa kostnader. I avsaknad av sådana beräkningar och en diskussion om alternativa lösningar kan Regelrådet inte bedöma om de administrativt sett bästa lösningarna valts. Regelrådet anser sig därför inte kunna tillstyrka förslagen.

Det bakomliggande förslaget

262.pdf ()