Yttrande över betänkandet Olovlig tobaksförsäljning (SOU 2009:23)

I betänkandet föreslås skärpta krav på anmälan om tobaksförsäljning, bl.a. ska näringsidkaren ge in egenkontrollprogram och andra uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Utredningen föreslår även att en 18-årsgräns införs vid försäljning av tobaksvaror. Dessa förslag kan enligt Regelrådets uppfattning i olika hänseenden leda till ökade administrativa kostnader för företag. Betänkandet innehåller dock inte någon närmare beräkning av dessa kostnader. I avsaknad av sådana beräkningar och en diskussion om alternativa lösningar kan Regelrådet inte bedöma om de administrativt sett bästa lösningarna valts. Regelrådet anser sig därför inte kunna tillstyrka förslagen.