Yttrande över betänkandet om skatt på fluorerade växthusgaser (SOU 2009:62)

I betänkandet föreslås en skatt vid införsel av fluorkolväten (HFC) , rätt till avdrag eller återbetalning av skatt för HFC som förs ut ur landet samt en premie vid inlämnande av HFC för destruktion. I den upprättade konsekvensutredningen framgår att syftet med förslaget är att minska utsläppen av HFC och därmed bidra till uppfyllandet av Sveriges klimatmål. Enligt betänkandet saknas ett gångbart alternativ till en skatt för att uppnå det angivna syftet.