Yttrande över betänkandet Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58)

Uppdraget var att utreda vilka typer av åtgärder vid e-handel och hemleverans som är tillåtna respektive otillåtna idag samt vilka åtgärder som, givet den svenska alkoholpolitiken och de förpliktelser som följer av EU-rätten, bör vara tillåtna respektive otillåtna. Det föreslås ändringar i alkohollagen (2010:1622). Syftet med ändringarna är att förtydliga undantaget för privatinförsel av alkohol. Undantaget i lagen innebär att ”en enskild person som fyllt 20 år som förvärvat spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker utanför Sverige, själv eller genom säljarens försorg, får föra in dessa från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom transport som anordnats av en av säljaren oberoende yrkesmässig eller privat transportör, allt under förutsättning att dryckerna är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk”. Ändringen innebär att ingen annan förmedling än själva transporttjänsten är tillåten.

År 2008 blev det tillåtet för privatpersoner att föra in alkoholdrycker till Sverige genom yrkesmässig befordran eller genom annan oberoende mellanhand. Syftet, som det beskrivs i betänkandet, var att möjliggöra införsel genom transport av en av säljaren oberoende mellanhand. Syftet var därmed inte att öppna upp för förmedlingstjänster, vilket visat sig bli utfallet. De förmedlingstjänster som uppkommit sedan ändringen 2008 torde, enligt betänkandet, inte vara förenligt med Sveriges alkoholpolitik och i synnerhet inte med detaljshandelsmonopolet. Därför föreslås ett förtydligande i alkohollagen.

Taggar:

alkoholdrycker