Yttrande över betänkandet Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Genom ändringar i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska det förtydligas att planeringsunderlag för planläggningsarbete, såsom geotekniska undersökningar, naturvärdesinventeringar och utredningar om vatten och avlopp, får tas fram av annan än kommunen. Kommunen ska i ett positivt planbesked ange vilket planeringsunderlag som kan behövas för planläggning om detta begärts av planintressenten. Kommunen ska på intressentens begäran även kunna medge tillåtelse att inhämta yttrande från länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska yttra sig över vilket planeringsunderlag som kan behövas för att kunna ta ställning till hur den planläggning som planbeskedet avser förhåller sig till de s.k. ingripandegrunderna, t.ex. om och i så fall hur planläggningen kan påverka riksintressen, miljökvalitetsnormer och strandskydd samt risk för olyckor, översvämning och erosion. Det ska av planbeskrivningen framgå om och i så fall vilken planintressent som tagit fram underlaget. Det ska vidare förtydligas att det är frivilligt för kommunen att upprätta planprogram och att miljöbalkens krav på avgränsningssamråd inte ska gälla i detta arbete. Utöver dessa författningsändringar föreslås även framtagandet av ytterligare vägledning om vilket underlag som behövs för att kartlägga och bedöma planeringsförutsättningar.