Yttrande över betänkandet Rätta byggfelen snabbt! – med effektivare föreläggande och försäkringar (SOU 2013:10)

I remissen föreslås ändring i plan- och bygglagen (2010:900), en ny lag om försäkring för åtgärdande av vissa byggfel, en ny lag om färdigställandeskydd, ändring i lag (2006:985) om energideklaration för byggnader samt ändring i förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader. Syftet med förslaget är att ge konsumenter ett ekonomiskt skydd för byggfel.

Genom förslaget införs delat byggansvar. Byggnadsnämndens föreläggande om rättelse föreslås i vissa situationer kunna riktas mot den entreprenör som byggherren har anlitat. Detta förutsätter att entreprenören före byggstart har godkänt att så får ske och påtagit sig rollen som ansvarig entreprenör. Underentreprenör kan dock inte ta på sig ett sådant ansvar. I remissen föreslås också att kravet på byggfelsförsäkring tas bort och att det istället införs obligatoriskt krav på en åtgärdsförsäkring som är mer omfattande och bland annat ska täcka så kallade utvecklingsfel. Denna åtgärdsförsäkring ska tecknas av byggherren och finnas vid nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av en- och tvåbostadshus samt vid nybyggnad av flerbostadshus som är avsett för en bostadsförening eller för ägarlägenhetsfastigheter. Åtgärdsförsäkringen gäller under tio år men den behövs inte om den sammanlagda byggkostnaden inte överstiger tio prisbasbelopp.

Taggar:

Byggfel