Yttrande över betänkandet Riktiga betyg är bättre än höga betyg (SOU 2010:96)

Det remitterade betänkandet innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) och i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet. Möjligheten för den lärare som fattat beslut om betyg att ompröva detta är enligt förslaget i sak oförändrad och är alltjämt begränsad till de situationer då betyget är uppenbart oriktigt (3 kap. 24 § skollagen). Lärarens omprövning föreslås emellertid kompletteras med en omprövningsskyldighet för rektorn. Finner rektorn att ett av läraren omprövat betyg är oriktigt ska rektorn ändra – dock inte sänka – betyget (3 kap. 27 § skollagen). Vidare föreslås att läraren – på begäran av eleven – och rektorn skriftligt ska motivera sina beslut i omprövnings­ärenden (3 kap. 28 § skollagen).

 Den utvidgade rätten att få betyg omprövade förutsätter tillgång till dokumentation om elevens kunskaper. Enligt förslaget ska sådan dokumentation ske i nära anslutning till det tillfälle då eleven visade sina kunskaper och vidare föreslås att handlingar som ingår i beslutsunderlaget ska sparas minst sex månader från den dag då betyget sattes (3 kap. 15 § skollagen).

Taggar:

betyg omprövning