Yttrande över betänkandet Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter – Atenförordningen och försäkringsdirektivet i svensk rätt (SOU 2012:8)

Betänkande innehåller förslag till de ändringar i bl.a. sjölagen (1994:1009) som behövs i anledning av Europaparlamentets och rådets förordning om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss (EG nr 392/2009, Atenförordningen) samt underlag för bedömningen om Sverige bör tillträda 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods i den lydelse som konventionen har genom ett tilläggsprotokoll av den 1 november 2002. Konventionen har arbetats fram inom FN:s sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organization). Syftet med Atenförordningen och Atenkonventionen är att stärka passagerarnas ställning vid resor vid sjöss.

Atenförordningen omfattar endast passagerarfartyg som får transportera fler än 12 passagerare och ska tillämpas på internationell transport till sjöss och dessutom på transport i en enda medlemsstat på fartyg som tillhör så kallad A- och B-typ. I betänkandet föreslås dock att Atenförordningens bestämmelser ska omfatta även fartygskategorierna C-, D- och E-typ. Som en anpassning till Atenförordningen föreslås vidare att begränsningsbeloppet – beträffande fordringar med anledning av personskador som har tillfogats fartygets egna passagerare – höjs från 175 000 SDR (särskilda dragningsrätter) till 400 000 SDR. Förslaget innebär även att försäkringar som uppfyller Atenförordningens krav ska finnas för fartyg som transporterar passagerare och att ett certifikat medförs ombord som styrker detta. För det fall ett fartyg inte innehar gällande certifikat föreslås sanktioner såsom nyttjandeförbud och förbud mot att anlöpa svensk hamn. Certifikatet föreslås gälla i två år. Fartyg som transporterar högst 12 passagerare undantas från krav på försäkring, certifiering och tillsyn men inte övriga regler enligt förordningen såsom bestämmelserna om ansvarsbelopp och information. I betänkandet föreslås slutligen att Atenkonventionen införlivas i svensk rätt.