Yttrande över betänkandet Skatt på modet – för att få bort skadliga kemikalier (SOU 2020:20)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

En ny lag om skatt på kemikalier i kläder och skor föreslås. En skatt på 40 kronor/kg tas ut för alla kläder och skor, med möjlighet till avdrag på upp till 95 procent för varor som inte innehåller de ämnen som specificeras i lagens fem bilagor respektive 47,5 procent för varor som innehåller ämnen i högst en bilaga. Det är fråga om cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen (CMR), allergiframkallande ämnen, ämnen som är långlivade (persistenta), som ansamlas i organismerna (bioackumulerande) och är giftiga (toxiska) och ämnen som är mycket långlivade och mycket bioackumulerande (PBT/vPvB-ämnen), hormonstörande ämnen samt antimikrobiella ämnen (biocider). För kläder och skor med allvädersfunktion, respektive med mjukgjord polyvinylklorid, polyuretan eller gummi föreslås ytterligare skatter på 19 kronor/kg som de skattskyldiga får göra 100 procent avdrag från om de kan visa att varorna inte innehåller PFAS respektive ftalater över specificerade gränsvärden. Personlig skyddsutrustning och leksaker undantas helt från skatten. Avdrag för begagnade varor som förs in eller importeras till Sverige får alltid göras med 95 procent. Skattskyldig enligt förslaget är den som tillverkar skattepliktiga varor och den som för in skattepliktiga varor från ett annat EU-land. När det är fråga om import från tredje land föreslås den som är skyldig att betala tull även betala skatten. Det innebär att även konsumenters köp från tredje land omfattas av skattskyldighet. Skatten ska enligt förslaget även omfatta försäljning där varorna transporteras direkt till Sverige från ett annat EU-land av en säljare eller av någon annan för säljarens räkning till en konsument om säljaren har en årlig försäljning av skattepliktiga varor till Sverige över ett tröskelvärde om 100 000 kronor. Om säljaren inte blir skattskyldig i sådana situationer föreslås den som förmedlar distansförsäljningen blir det om det sammanlagda värdet av förmedlarens samtliga förmedlade försäljningar av skattepliktiga varor till Sverige överstiger tröskelvärdet. Utredningen föreslår att konsumenter i vissa fall, efter ett särskilt beslut, ska betala skatten och en tilläggsavgift om 500 kronor per vara om de har uppgett felaktiga uppgifter om sin status till en säljare eller förmedlare.

S.k. godkända aktörer – lagerhållare, registrerade mottagare och registrerade EU-handlare – ges möjlighet att redovisa skatten samlat för redovisningsperioder i stället för separat för varje skattepliktig händelse. Dessa ska godkännas av Skatteverket. Skatteverket ges i en ny förordning föreskriftsrätt för verkställigheten av lagen.

 

Utöver den nya lagen och förordningen om skatt på kemikalier i kläder och skor föreslås följdändringar i bland annat tullagen (2016:253) och skatteförfarandelagen (2011:1244).