Yttrande över betänkandet Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet (SOU 2009:59)

I betänkandet föreslås ändringar i skattebetalningslagen (1997:483), inkomstskattelagen (1999:1229), lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete. Förslagen innebär att den som ger en gåva till en godkänd gåvomottagare kan komma att medges skattereduktion. Skatteverket kan efter ansökan från en stiftelse, en ideell förening, ett registrerat trossamfund, ett universitet eller en högskola förklara att sökanden är godkänd som gåvomottagare. För att en gåva till en godkänd gåvomottagare skall föranleda skattereduktion för givaren krävs att gåvomottagaren utfärdar ett gåvobevis avseende gåvan samt skickar en kontrolluppgift avseende sådana gåvor under året till Skatteverket. Reglerna gäller också motsvarande utländska gåvomottagare hemmahörande inom EES-området eller i en stat med vilken Sverige ingått ett skatteavtal där det finns regler om informationsutbyte.