Yttrande över betänkandet Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar (SOU 2009:33)

Syftet med förslagen i betänkandet är att förbättra tillgången på kapital i mindre företag. Det anges i betänkandet att förslaget rörande skattereduktion för förvärv av aktier inte bedöms innebära något administrativt merarbete för företagen. Regelrådet kan ansluta sig till denna bedömning. Förslaget om utdelningsavdrag innebär en ökad administrativ börda för företagen. Av betänkandet framgår emellertid att utredningen strävat efter att utforma ett sådant system som är så enkelt som möjligt att tillämpa för företagen. Regelrådet kan inte heller för sin del finna att ett system med utdelningsavdrag kan genomföras med en – ur företagsperspektiv – mindre administrativt betungande lösning. Regelrådet kan därför tillstyrka även detta förslag.