Yttrande över betänkandet Snabbare betalningar (SOU 2012:11)

Den remitterade promemorian bygger i huvudsak på ett omarbetat EU-direktiv om sena betalningar (2011/7/EU). Direktivet innehåller bl.a. bestämmelser om betalningsfrister, dröjsmålsränta och ersättning för indrivningskostnader. För att implementera direktivet föreslås ändringar i räntelagen (1975:635), köplagen (1990:931), lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m., lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning samt att förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. upphävs. Därutöver föreslås åtgärder som syftar till att mildra effekterna av sena betalningar, uppmuntra snabbare betalningar och förbättra företagens likviditet.