Yttrande över betänkandet Snabbare betalningar (SOU 2012:11)

Den remitterade promemorian bygger i huvudsak på ett omarbetat EU-direktiv om sena betalningar (2011/7/EU). Direktivet innehåller bl.a. bestämmelser om betalningsfrister, dröjsmålsränta och ersättning för indrivningskostnader. För att implementera direktivet föreslås ändringar i räntelagen (1975:635), köplagen (1990:931), lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m., lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning samt att förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. upphävs. Därutöver föreslås åtgärder som syftar till att mildra effekterna av sena betalningar, uppmuntra snabbare betalningar och förbättra företagens likviditet.

Regelrådets yttrande

(pdf)

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()