Yttrande över betänkandet Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Utredaren föreslår ändringar i lag (2013:948) respektive förordning (2013:1010) om stöd vid korttidsarbete så att arbetsgivare som har rätt att erhålla statligt stöd för korttidsarbete ska kunna få stöd för kompetensåtgärder som genomförs under den frigjorda tiden. Stödet ska uppgå till 60 procent av kostnaden för kompetensåtgärder som genomförs under upp till halva den frigjorda tiden och som, beroende på arbetstidsminskningen, upptar upp till 10, 20 respektive 30 procent av den ordinarie arbetstiden. Stödet ska kunna utgå under hela eller delar av tiden då korttidsarbete pågår på en arbetsplats.

Stöd ska också lämnas för validering eller åtgärder som syftar till att höja kompetensen hos arbetstagare. Endast åtgärder som riktas direkt till de arbetstagare som minskat sin arbetstid berättigar till stöd.

Som förutsättning för stöd ska gälla att de lokala avtalen om korttidsarbete ska fastslå om parterna avser att utnyttja stödet. Saknas en lokal part på arbetstagarsidan ska detta istället fastslås i ett avtal mellan arbetsgivaren och den centrala arbetstagarorganisationen. För arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal ska det på motsvarande sätt framgå av avtalen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om man avser att utnyttja det extra stödet för kompetensåtgärder.

Ersättningen för kompetensåtgärder ska erhållas enligt i stort sett samma procedur som gäller för utbetalning av stödet för korttidsarbete. Om det slutliga stödet skiljer sig från det som betalats ut efter en ansökan om preliminärt stöd är arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka överskjutande belopp. Arbetsgivare som erhållit för lågt preliminärt stöd har efter avstämning rätt att erhålla ytterligare stöd.

Stöd utgår för kostnader för de åtgärder som utförts såsom kursavgift, avgift för validering, ersättning för föreläsare, lokalhyra, kursmaterial, reseersättning och traktamente. Skatteverket bemyndigas att närmare reglera vilka typer av kostnader som ska ersättas då kompetensåtgärder genomförts internt eller av ett företag i samma koncern.

Åtgärderna ska träda ikraft den 1 januari 2020.

Taggar:

korttidsarbete