Yttrande över betänkandet Tillval i hyresrätt (SOU 2008:94)

Förslagen i betänkandet syftar till att ge en ökad flexibilitet avseende standard i hyreslägenheter. Med hänsyn bl.a. till att förslagen baseras på frivillighet tillstyrker Regelrådet  att de införs.

Konsekvensutredningen saknar en genomgång av effekterna för företag i enlighet med 7 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen är i denna del bristfällig och bör kompletteras i det fortsatta lagstiftningsarbetet.