Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)

Betänkandet innehåller förslag till ändring i skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:85), gymnasieförordningen (2010:2039), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), socialtjänstförordningen (2001:937) och förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet. I betänkandet behandlas frågor dels om fördelning av ansvar för utbildning av barn och unga som är i samhällets vård exempelvis barn och unga som är placerade vid hem för vård och boende (HVB), dels skolhuvudmäns möjlighet att utnyttja fjärr- och distansundervisning i de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vad beträffar distansundervisning föreslås att undervisning skall kunna anordnas i samtliga ämnen. En förutsättning för distansundervisning är att läkarintyg utvisande medicinsk eller psykosocial problematik finns. En annan förutsättning kan vara då det är nödvändigt för att en elev ska kunna kombinera studier med utövande av en idrottskarriär eller en förvärvsverksamhet och därför inte kan delta i den reguljära verksamheten. Undervisning får även anordnas för elever som vistas i ett sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Beslut om distansundervisning fattas av skolhuvudmannen och får ges för högst en termin i sänder, och som längst under två terminer. Vad beträffar fjärrundervisning föreslås detta få ges i huvudsak inom språkämnen exempelvis i de fall då kompetens saknas i skolan eller på orten där undervisning sker. Slutligen föreslås i betänkandet bestämmelser som möjliggör fjärr- och distansundervisning på entreprenad. Möjligheten att använda sig av fjärr- och distansundervisning är frivillig och det är skolhuvudmannen som fattar beslut om sådan åtgärd.