Yttrande över betänkandet Utländsk näringsverksamhet i Sverige, en översyn av lagstiftningen om utländska filialer i ett EU-perspektiv (SOU 2010:46)

Bestämmelser om formerna för utländsk näringsverksamhet i Sverige finns i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. (filiallagen) och förordning (1992:308) om utländska filialer m.m. (filialförordningen). Författningarna innehåller bl.a. krav på registrering av filialer när det gäller juridiska personer och om anmälan av föreståndare när det gäller fysiska personer. Europeiska kommissionen har inlett ett överträdelseärende mot Sverige eftersom kommissionen anser att den svenska regleringen strider mot artiklarna 49 och 56 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet).