Yttrande över Biojet för flyget (SOU 2019:11)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen och ändring i lagen (2017:1201) om minskning av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin, dieselbränslen och flygfotogen[1]. Vidare föreslås ändring i förordningen (2018:195) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen.

I sak innebär författningsförslaget att drivmedelsleverantörer ska minska växthusgasutsläppen från flygfotogen genom att blanda in biodrivmedel. Utsläppen räknas utifrån ett livscykelperspektiv och det används ett schablonvärde för livscykelutsläppen från fossil flygfotogen. Livscykelutsläppen för biodrivmedel beräknas däremot enligt den metod som framgår av förnybartdirektivet[2] och blir därigenom olika beroende på typ av råvara och tillverkningsprocess. Vilken volymandel biodrivmedel som krävs för att uppfylla reduktionsplikten beror på växthusgasutsläppen i ett livscykelperspektiv från de biodrivmedel som används och lägre livscykelutsläpp innebär således att en mindre volymandel krävs[3]. Om reduktionsplikten inte uppfylls ska drivmedelsleverantören betala en s.k. reduktionspliktsavgift som föreslås vara 6 kr per kilogram koldioxidekvivalenter. Utredningen har lagt förslag på reduktionsnivåer för åren 2021 till 2030. Nivån ökar från att motsvara ungefär 1 volymprocent 2021 till att motsvara ungefär 30 volymprocent 2030.

Utöver förslaget till reduktionsplikt för flygfotogen innehåller remissen en rad förslag till myndighetsuppdrag m.m. Dessa förslag avser inte författningsändringar och ingår därmed inte i Regelrådets granskning.

[1] Författningsförslaget är indelat i en rad delförslag, där det första innebär att bränslet flygfotogen läggs in i lagens rubrik och i andra uppräkningar i lagen.
[2] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning).
[3] Och vice versa.

Taggar:

biojet