Yttrande över Bolagsverkets förslag till ändringar i aktiebolagslagen (2005:551), aktiebolagsförordningen (2005:559) och förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Justitiedepartementet har remitterat förslag från Bolagsverket avseende ändringar i aktiebolagslagen (2005:551), aktiebolagsförordningen (2005:559) och förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar. I remissen föreslås närmare bestämt att en försäkran på heder och samvete ska ersätta kravet på styrelseprotokoll vid anmälan om bifirma och att en ansökan om tillstånd för att verkställa ett minskningsbeslut kan göras samtidigt som en anmälan för registrering av beslut om minskning av aktiekapitalet. Syftet med förslagen är att förenkla reglerna och minska administrationen för företag.