Yttrande över Boverkets föreskrifter om statligt stöd för hållbara städer

I 3 § av de aktuella föreskrifterna anges att ansökan om statligt stöd ska göras på blankett som Boverket har fastställt. Eftersom utformningen av denna blankett påverkar sökandens administrativa kostnader i samband med en ansökan hade blankettens innehåll bort behandlas i en konsekvensutredning och dess innehåll tydliggjorts, exempelvis genom att bifoga blankettens fastställda utformning som en bilaga till föreskriften.