Yttrande över Boverkets förslag om ändring i verkets föreskrifter (2007:5) för certifiering av energiexpert, CEX

Remissen innehåller Boverkets förslag om ändringar i verkets föreskrift (2007:5) för certifiering av energiexpert (CEX). Anledningen till förslaget är den ändring i lag (2006:985) om energideklaration för byggnader med ikraftträdande 1 januari 2014 som innebär att systemet med ackrediterade kontrollorgan avskaffas. Från att det tidigare ställdes krav på att företaget som upprättade energideklarationen var ett så kallat ackrediterat kontrollorgan, vari det fanns minst en certifierad energiexpert, ska nu enbart certifierade energiexperter vara behöriga att upprätta deklarationer.

Boverket föreslår att det ska ställas högre krav på särskild kompetens för att erhålla en certifiering. Till exempel ska högre kompentens uppnås genom kompletterande krav på kunskap om fördelning av energianvändning och om hur system för uppvärmning, kylning och ventilation samt styrning och reglering av dessa system samverkar i en byggnad. Det teoretiska provet som energiexperter skriver för att bli certifierade föreslås också utökas genom att upprättandet av en fiktiv energideklaration läggs till som ett obligatoriskt moment. Med de föreslagna ändringarna vill Boverket öka kunskapen hos de som certifieras och därmed också kvaliteten på energideklarationerna.