Yttrande över Boverkets förslag till ändring av föreskrifter (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen föreslås ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Ändringarna anges i huvudsak innebära en sänkning av kravet på yrkeserfarenhet vid certifiering av funktionskontrollanter, dels att fler utbildningar kan godtas som grund för certifiering, dels att kravet på antal års yrkeserfarenhet sänks. Vidare görs vissa förtydliganden av kraven på allmän teknisk kunskap samt definitionsändringar.