Yttrande över Boverkets förslag till ändring i byggregler (BFS 2011:6) – föreskrifter och allmänna råd

I remissen föreslås ändring i Boverkets byggregler (BFS 2011:6). Målet med förslaget är att anpassa reglerna med anledning av nya vetenskapliga och tekniska rön, utveckla verifierbara funktionskrav samt att förtydliga det gällande regelverket. Vissa av ändringarna motiveras av en ambition att stimulera byggandet av student- och ungdomsbostäder.

Genom förslaget föreslås lättnader gällande krav i byggreglerna om student- och ungdomsbostäder. Exempelvis kan sådana lägenheter göras mindre eftersom funktionerna daglig samvaro samt sömn och vila helt eller delvis kan överlappa varandra och flera lägenheter kan dela på ett gemensamt hygienutrymme. Vidare föreslås vissa förenklingar av energihushållningskraven för byggnader som är mindre än 50 m2 samt för byggnader som till övervägande delen innehåller små bostäder om högst 35 m2. I remissen föreslås också att energihushållningskraven kompletteras med fler byggnadskategorier och att geografiska justeringsfaktorer ersätter klimatzoner. Fler byggnadskategorier innebär att man kan ha differentierade krav beroende på exempelvis byggnadens storlek och verksamhet i byggnaden. Införandet av geografiska justeringsfaktorer innebär att byggnadens specifika energianvändning kan anpassas till de lokala klimatförutsättningarna ner på kommunnivå. För många kommuner innebär förslaget en skärpt kravnivå för energianvändningen medan andra kommuner får en något generösare kravnivå. Därutöver föreslås bland annat krav på utrymningslarm och automatiskt brandlarm för gemensamhetsboenden, krav som beskriver när trapphus och väggar mot loftgångar ska avskiljas med avskiljande konstruktion samt krav på vattentätt skikt vid dold förläggning av tappvatteninstallationer med fogar.

Taggar:

byggregler