Yttrande över Boverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter om tillämpningen av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Boverkets remiss innehåller förslag på ändringar i föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) (EKS). Eurokoder är ett europeiskt system som utgör gemensamma verifieringsmetoder för bärförmåga, stadga och beständighet hos byggnadsverk. EU-medlemskapet förutsätter att Sverige använder systemet vilket fungerar så att varje land anpassar regelverket om eurokoderna till nationellt beslutad säkerhetsnivå och till inhemska klimatologiska, geologiska och andra relevanta förutsättningar. Under senare år har svenska bestämmelser successivt anpassats till eurokoderna för att möjligöra användningen i Sverige. I dagsläget omfattar dock inte Boverkets föreskrifter alla eurokodsdelar och därför föreslås nu att fem nya sådana införlivas. De fem eurokoddelarna som föreslås i föreskrifterna är (I) torn och master av stål, (II) skorstenar av stål, (III) pålar och spont av stål, (IV) brandteknisk dimensionering av murverk och (V) förenklade dimensioneringsmetoder för murverk. Förutom anpassningen till de fem ovan nämnda eurokoderna föreslås också ändringar av befintliga regler om utförandekontroll, brandskydd, snölast, minimiarmering och högt förspända skruvförband av stål. Vissa ytterligare kompletteringar och förtydliganden föreslås också vilket bland annat innebär krav på en övergripande beskrivning av byggnadsverkets bärförmåga i ett särskilt dokument kallat konstruktionsdokumentation.