Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering

I remissen föreslår Boverket nya föreskrifter (2013:xx) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering. Förslaget har sin grund i förnybarhetsdirektivet 2009/29/EG. Boverket föreslår föreskrifter om de krav som ska vara uppfyllda för att bli ackrediterad samt de krav som ska vara uppfyllda för att bli certifierad enligt 1 och 2 §§ lagen (2012:838) om certifiering av vissa installatörer. Systemet bygger på en frivillig certifiering med krav på att certifieringsorganen ska vara ackrediterade.

Syftet med certifieringen är att bredda installatörernas kunskaper eftersom det ofta är detta som spelar in vid en kunds val av anläggning. Kunskaperna ska användas för att avgöra vilken anläggning som är mest fördelaktig utifrån den aktuella byggnaden. Den föreslagna regleringen innebär bl.a. att installatörer för att bli certifierade ska dels genomgå en utbildning som tillhandahålls av ett ackrediterat certifieringsorgan, dels därefter genomgå ett teoretiskt och praktiskt prov hos ett ackrediterat certifieringsorgan. Certifieringen gäller i högst fem år och får lämnas för en eller flera behörigheter för installatörer av små pannor och ugnar som drivs med biomassa, solcellssystem, solvärmesystem samt värmepumpar och ytnära jordvärme.

Taggar:

certifiering