Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om detaljplan med planbeskrivning och förutsättningar för hur uppgifter i detaljplaner m.m. ska tillgängliggöras och behandlas digitalt

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till Boverkets föreskrifter om detaljplan och planbeskrivning samt förslag till författning med hänvisning till lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation.

Det förstnämnda förslaget anges reglera visualiseringen av detaljplanen och hur olika planbestämmelser får användas och formuleras. Bland annat anges hur plankartan, legenden, planinformationen samt övrig information om planen ska utformas och vilket innehåll dessa olika delar ska ha. Den viktigaste delen för att möjliggöra senare återanvändning av planinformationen anges finnas i bilaga till författningen där det som tidigare varit Boverkets planbestämmelsekatalog återfinns. Där finns hela bestämmelsesystemet och med unika koder för att möjliggöra hantering i de programvaror som används för planproduktion, anger förslagsställaren. Det andra författningsförslag som lämnas innehåller bestämmelser om förutsättningarna för att kunna hantera och överföra uppgifter i detaljplaner med planbeskrivning. Där anges en definition för digital detaljplaneinformation som uppgifter i detaljplan med tillhörande planbeskrivning i digital form. Vidare anges att vid överföring av digital detaljplaneinformation ska den information som föreskrivs i Boverkets föreskrifter om detaljplan och planbeskrivning ingå och den informationen ska kunna återges i den form som föreskrivs i dessa föreskrifter. Det anges också att digital detaljplanerinformation ska vara lämplig för arkivering. Därutöver anges att informationen som avses ska vara digitalt kodad så att planbestämmelserna och andra objekt är identifierbara och lägesbestämda och att informationen i lägesbestämningar ska utgå från ytor. Slutligen anges att digitala detaljplaner ska vara i format som möjliggör digital överföring enligt vad som föreskrivs med stöd av lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation.

Regelrådet har tagit emot de båda författningsförslagen som del av två separata remisser[1]. Eftersom det är tydligt att det finns ett nära samband mellan ärendena behandlar Regelrådet de båda remisserna i ett gemensamt yttrande.

[1] Regelrådet diarienummer RR 2019-98 respektive RR 2019-108.

Taggar:

detaljplan