Yttrande över Boverkets rapport 2015:2 – Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar (hissdirektivet) ska tillämpas från och med den 20 april 2016. Det ersätter ett tidigare direktiv på området. Mot bakgrund av detta föreslår Boverket ett antal mindre ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) och ett antal mer omfattande ändringar i plan- och byggförordningen (2011:338) (PBF).

Direktivet innehåller inte några ändringar av säkerhetskraven för hissar.

Vad gäller PBL föreslås det att tillsynsmyndigheterna ska få befogenheter för att utöva tillsyn även gentemot den som installerar hissar. Kravet att tillhandahålla översatta handlingar utsträcks även till att avse all tillsyn enligt PBL. Det föreslås också att Boverket ska bemyndigas att meddela föreskrifterna om språk vad gäller bland annat bruksanvisningar, kontaktuppgifter och EU-försäkran om överensstämmelse.

Vad gäller förändringarna i PBF föreslås det att utsläppande på marknaden ska få göras endast om hissen eller säkerhetskomponenten förutom att uppfylla kraven i föreskrifter även måste uppfylla kraven i PBF. Detta eftersom vissa krav som tidigare ställts i föreskrifter nu ställs i förordningen. Vidare föreslås krav på installatörer av hissar och såväl tillverkare, importörer och distributörer av säkerhetskomponenter. De krav som här föreslås är de mest centrala och övriga detaljkrav kommer vid ett senare tillfälle att ställas i föreskrifter. En möjlighet för installatör eller tillverkare att genom skriftlig fullmakt utse en representant föreslås. Det föreslås också att de skyldigheter som åvilar tillverkare av säkerhetskomponenter till hissar i vissa fall även ska gälla för importörer.

Det föreslås vidare att vissa definitioner införs i PBF och att hänvisningar uppdateras. En byggnadssanktionsavgift föreslås också för installatörer eller tillverkare som underlåter att upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse eller underlåter att anbringa en CE-märkning.