Yttrande över Boverkets rapport 2015:28 – Åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Regeringen har uppdragit Boverket att föreslå åtgärder som kan undantas från krav på bygglov i plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) rörande bl.a. vissa mindre byggnader, anläggningar och tillbyggnader, tillfälliga byggnader och byggnadsverk, ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial mot gård samt plank och murar. En komplettering av uppdraget gjordes efter en tid vilket innebar att även kravet på bygglov för vinterförvaring av fritidsbåtar, husvagnar och husbilar skulle utredas. Boverket presenterade sin rapport i juli 2015 och den innehåller förslag på att bygglov inte längre ska krävas för en rad olika byggnader och ändring av byggnader. Undantagen, av vilka flertalet är begränsade till att inte gälla för särskilt värdefull bebyggelse enligt 8 kap. 13 § PBL, rör sig bl.a. om:

• fasadändringar på fasader eller tak som inte har en stor allmän påverkan,

• mindre tillbyggnader i form av balkonger, burspråk och uppstickande byggnadsdelar på fasader eller tak som inte har en stor allmän påverkan,

• vissa transformatorstationer, fristående väderskydd och mindre byggnader

• containrar med en liten omfattning som placeras på industriområden

• förvaring av säsongskaraktär för två stycken fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar placerade på tomter i omedelbar närhet till ett en- och tvåbostadshus.

I sin rapport föreslår Boverket vidare att bygglovsplikten ska tas bort för fasadändringar och mindre tillbyggnader på fasader och tak som inte har stor allmän påverkan. Istället ska kommunerna ges möjlighet att i detaljplan eller områdesbestämmelser återinföra bygglovsplikten för alla typer av miljöer.

 

Taggar:

bygglov