Yttrande över Boverkets rapport (2021:27) Översikts- och regionplan i en digital miljö

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Boverket föreslår en ändring i 2 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, innebärande att översikts- och regionplaner ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Ändringen innebär att motsvarande regler som gäller för detaljplan och planbeskrivning även kommer att omfatta översiktsplaner och regionplaner som påbörjas efter 31 december 2026. Utöver detta anges att grundkraven för digital överföring av översikts- och regionplaner, samt standardisering av informationsmängderna i översiktsplaner, behöver förtydligas i föreskrifter och allmänna råd. Rapporten innehåller överväganden kring vägval som behöver göras i det fortsatta arbetet.

Det bakomliggande förslaget

Förslag