Yttrande över Boverkets rapport Ansvaret för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder (2021:10)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

I kort innebär förslaget att det i PBL införs en presumtionsregel för vem som ansvarar för att åtgärda ett enkelt avhjälpt hinder mot tillgängligheten. En ny ansvarsreglering föreslås för både publika lokaler och allmänna platser. Utgångpunkten bör vara att det är byggnadens ägare respektive allmänna platsens huvudman som ses som ansvarig för att avhjälpa sådana hinder. Med en presumtionsreglering ligger det på byggnadens ägare respektive platsens huvudman att bevisa om det i stället är någon annan som rättsligt råder över hindret.

Det bakomliggande förslaget

Förslag